prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Dokumenta

Pravna akta

pdf

Dozvola za rad

pdf

5.1 Plan naučno-istraživačkog rada 2018-19

pdf

Извештај о раду Високе школе

pdf

Мере и субјекти за обезбеђење квалитета

pdf

План и програм рада 2018-19

pdf

План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета

pdf

План рада комисије за обезбеђење квалитета

pdf

План усавршавања научно-истраживачког пројекта

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности студената

pdf

Правилник о минималним условима за избор у звање наставника и сарадника

pdf

Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању

pdf

Правилник о полагању испита и оцењивању

pdf

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета

pdf

Правилник о студентском парламенту

pdf

Правилник о упису студената

pdf

Правилник о уџбеницима и другим публикацијама

pdf

Предлог превентивних и корективних мера

pdf

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања у Установи.

pdf

Процедура интерне провере квалитета

pdf

Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе

pdf

Решење о именовању комисије за пријем студената

pdf

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

pdf

Стратегија обезбеђења квалитета

pdf

Финансијски план 2017-18.

pdf

Финансијски план 2018-19.