prvi
drugi
treci

Studentske vesti

EPOHA | Studenti

Uncategorised

Визија и мисија

Визија Високе школе је лидерска позиција у области високошколског образовања на просторима Републике Србије и Југоисточне Европе где градећи друштво знања образује кадрове и чини их бољим и способнијим за свет око њих. Мисија Високе школе је да својим студентима пружа образовање највишег квалитета засновано на достигнућима савремене науке и технологија у колерацији са европским системом образовања и међународним трансфером знања.

Vizija i misija

Vizija Visoke škole je liderska pozicija u oblasti visokoškolskog obrazovanja na prostorima Republike Srbije i Jugoistočne Evrope gde gradeći društvo znanja obrazuje kadrove i čini ih boljim i sposobnijim za svet oko njih. Misija Visoke škole je da svojim studentima pruža obrazovanje najvišeg kvaliteta zasnovano na dostignućima savremene nauke i tehnologija u koleraciji sa evropskim sistemom obrazovanja i međunarodnim transferom znanja.

Konkurs I ciklus

 

U Visokoj školi аkаdemskih studijа ”Epohа” otvoren je konkurs zа upis nа studije u školskoj 2019/2020. godini.

 Uslovi plaćanja

U izradi.

Ciljevi i zadaci

Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom.

Opis (do 300 reči):
Osnovni zadaci Visoke škole akademskih studija EPOHA (u daljem tekstu Visoka škola) potvrđuju društvenu opravdanost postojanja Visoke škole, iz kojih se da uvideti opšti pravac njegovog delovanja. Osnovni zadaci predstavljaju osnovu za prepoznavanje prioriteta rada škole u budućnosti i čine ih:

I Realizacija studijskih programa;
II Izrada naučnoistraživačkih i stručnih projekata;
III Unapređenje i razvoj Instituta Visoke škole koji će doprineti rzvoju nauke i tehnologije, kroz proširenje opšteg fonda znanja, kao i očuvanju i povećanju ukupnih naučno-istraživačkih potencijala zemlje (naučnih kadrova i naučno-istraživačke infrastrukture), uspostavljanje međunarodne naučne saradnje, podizanje opšteg nivoa znanja u privredi i društvu i otvaranje mogućnosti kadrovima za usavršavanje kroz naučno-istraživački rad.
IV Izrada i implementacija stručnih projekata u privrednim i drugim institucijama u oblasti zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, poslovne ekonomije i finansija;
V Programe podsticanja naučno-istraživačkog rada u funkciji razvojnog, inovacionog, tehnološkog, regionalnog i ukupnog društvenog razvoja; VI Organizovanje međunarodnih naučnih konferencija, seminara i simpozijuma u zemlji i inostranstvu;
VII Publikovanje naučnih i stručnih radova; razvijanje izdavačke delatnosti Škola; pokretanje naučnih časopisa iz oblasti za koje je Škola matičan;
VIII Razvoj nastavnog i naučno–istraživačkog podmlatka;
IX Programi osposobljavanja posebno mladih kadrova za naučno-istraživački rad i osposobljavanje u ovoj oblasti;
X Saradnja sa visokoobrazovnim institucijama iz zemlje i sveta (razmena nastavnika i studenata, izdavačka delatnost, naučni skupovi, projekti)

Osnovni ciljevi Škole proizlaze iz osnovnih zadataka, konkretni su, ostvarljivi i merljivi i predstavljaju osnovu za kontrolu rada Škole: Unapređivanje nastavnog i naučno-istraživačkog procesa u skladu sa razvojem nauke, zakonodavstvenim i drugim pozitivnim promenama; Realizaciju studijskih programa u skladu sa savremenim trendovima u nauci i obrazovnom procesu;
Obezbeđenje svih potrebnih resursa (kadrovi, oprema, prostor) neophodnih za kvalitetnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti;
Prenošenje znanja od kompetentnog nastavnog osoblja, koje će studentima omogućiti adekvatno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove;
Kontinuirana saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama, kao i poslovnim kompanijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu; Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa;
Praćenje i unapređenje kvaliteta rada nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa;
Unapređenje informacionog sistema za prikupljanje, analiziranje i korišćenje informacija relevantnih za efikasno upravljanje nastavnim i ostalim aktivnostima;
Kontinuirana obuka nastavnog kadra (nastavnici, saradnici) u skladu sa savremenim trendovima obrazovanja i primene informacionih tehnologija.

Zadaci i ciljevi škole su dostupni javnosti i nalaze se na sajtu škole.
Sve aktivnosti Visoke škole, a posebno razvoj studijskih programa u skladu su sa utvrđenim osnovnim zadacima i ciljevima škole.

Edukativni cilj Visoke škole jeste da pruži teorijsko-metodološka znanja, opšte stručna znanja i uža stručna znanja. S tim u skladu, profilisana su i zvanja završenih studenata na školu: na osnovnim akademskim studijama – diplomirani ekonomista; na master studijama – master ekonomista, master inženjer menadžmenta. Treba naglasiti da stečene kvalifikacije na školi obuhvataju reintegrisana praktična znanja koja u preduzetništvu i biznisu promovišu menadžment ljudskih resursa i menadžment znanja, što je i ciljna funkcija Visoke škole akademskih studija Epoha u edukativnom mehanizmu 21. veka.

Visoka škola će u svom radu implementirati pozitivna iskustva iz evropskih i svetskih obrazovnih sistema, a na osnovu saradnje koju je već ostvario osnivač škole sa mnogobrojnim visokoobrazovnim institucijama iz regiona i sveta.

Visoka škola će periodično preispitivati svoje osnovne zadatke i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele sredstava.

Evidencija: Publikacija ustanove, ili sajt ustanove - http://www.epohaobrazovanje.rs/