prvi
drugi
treci

Студентске вијести

Error: No articles to display

ЕПОХА | Висока школа академских студија

Uncategorised

Визија и мисија

Визија Високе школе је лидерска позиција у области високошколског образовања на просторима Републике Србије и Југоисточне Европе где градећи друштво знања образује кадрове и чини их бољим и способнијим за свет око њих. Мисија Високе школе је да својим студентима пружа образовање највишег квалитета засновано на достигнућима савремене науке и технологија у колерацији са европским системом образовања и међународним трансфером знања.

Vizija i misija

Vizija Visoke škole je liderska pozicija u oblasti visokoškolskog obrazovanja na prostorima Republike Srbije i Jugoistočne Evrope gde gradeći društvo znanja obrazuje kadrove i čini ih boljim i sposobnijim za svet oko njih. Misija Visoke škole je da svojim studentima pruža obrazovanje najvišeg kvaliteta zasnovano na dostignućima savremene nauke i tehnologija u koleraciji sa evropskim sistemom obrazovanja i međunarodnim transferom znanja.

Конкурс I циклус

 

У Високој школи академских студија ”Епоха” отворен је конкурс за упис на студије у школској 2019/2020. години.

 Услови плаћања

У изради.

Циљеви и задаци

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

Опис (до 300 речи):
Основни задаци Високе школе академских студија ЕПОХА (у даљем тексту Висока школа) потврђују друштвену оправданост постојања Високе школе, из којих се да увидети општи правац његовог деловања. Основни задаци представљају основу за препознавање приоритета рада школе у будућности и чине их:

I Реализација студијских програма;
II Израда научноистраживачких и стручних пројеката;
III Унапређење и развој Института Високе школе који ће допринети рзвоју науке и технологије, кроз проширење општег фонда знања, као и очувању и повећању укупних научно-истраживачких потенцијала земље (научних кадрова и научно-истраживачке инфраструктуре), успостављање међународне научне сарадње, подизање општег нивоа знања у привреди и друштву и отварање могућности кадровима за усавршавање кроз научно-истраживачки рад.
IV Израда и имплементација стручних пројеката у привредним и другим институцијама у области заштите животне средине, информационих технологија, пословне економије и финансија;
V Програме подстицања научно-истраживачког рада у функцији развојног, иновационог, технолошког, регионалног и укупног друштвеног развоја;
VI Организовање међународних научних конференција, семинара и симпозијума у земљи и иностранству;
VII Публиковање научних и стручних радова; развијање издавачке делатности Школа; покретање научних часописа из области за које је Школа матичан;
VIII Развој наставног и научно–истраживачког подмлатка;
IX Програми оспособљавања посебно младих кадрова за научно-истраживачки рад и оспособљавање у овој области;
X Сарадња са високообразовним институцијама из земље и света (размена наставника и студената, издавачка делатност, научни скупови, пројекти)
Основни циљеви Школе произлазе из основних задатака, конкретни су, остварљиви и мерљиви и представљају основу за контролу рада Школе:
Унапређивање наставног и научно-истраживачког процеса у складу са развојем науке, законодавственим и другим позитивним променама;
Реализацију студијских програма у складу са савременим трендовима у науци и образовном процесу;
Обезбеђење свих потребних ресурса (кадрови, опрема, простор) неопходних за квалитетну реализацију образовне и научно-истраживачке делатности;
Преношење знања од компетентног наставног особља, које ће студентима омогућити адекватно укључивање у пословне, стручне и научне токове;
Континуирана сарадња са образовним и научним институцијама, као и пословним компанијама и другим организацијама у земљи и иностранству;
Омогућавање мобилности студената у складу са основним претпоставкама Болоњског процеса; Праћење и унапређење квалитета рада наставног и укупног образовног процеса;
Унапређење информационог система за прикупљање, анализирање и коришћење информација релевантних за ефикасно управљање наставним и осталим активностима;
Континуирана обука наставног кадра (наставници, сарадници) у складу са савременим трендовима образовања и примене информационих технологија.

Задаци и циљеви школе су доступни јавности и налазе се на сајту школе.
Све активности Високе школе, а посебно развој студијских програма у складу су са утврђеним основним задацима и циљевима школе.

Едукативни циљ Високе школе јесте да пружи теоријско-методолошка знања, опште стручна знања и ужа стручна знања. С тим у складу, профилисана су и звања завршених студената на школу: на основним академским студијама – дипломирани економиста; на мастер студијама – мастер економиста, мастер инжењер менаџмента. Треба нагласити да стечене квалификације на школи обухватају реинтегрисана практична знања која у предузетништву и бизнису промовишу менаџмент људских ресурса и менаџмент знања, што је и циљна функција Високе школе академских студија Епоха у едукативном механизму 21. века.

Висока школа ће у свом раду имплементирати позитивна искуства из европских и светских образовних система, а на основу сарадње коју је већ остварио оснивач школе са многобројним високообразовним институцијама из региона и света.

Висока школа ће периодично преиспитивати своје основне задатке и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава.

Евиденција: Публикација установе, или сајт установе - http://www.epohaobrazovanje.rs/